ANKIETA W SPRAWIE BADANIA TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 


 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ          
Okres finansowania 2014 – 2020 w Unii Europejskiej wyznacza nowe wytyczne konieczne do spełnienia aby móc ubiegać się o unijne środki finansowe. Przyjęta polityka klimatyczno – energetyczna w Unii, zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspieranie efektywności wykorzystania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu. Skutkuje to wymogiem zinwentaryzowania emisji gazów cieplarnianych na terenie jednostki terytorialnej w postaci dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zamiarem pozyskania przez organy reprezentujące unijnych środków finansowych.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów energii oraz poprawa jakości powietrza.

Gmina Zabłudów wspólnie z Miastem Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Miastem i Gminą Łapy, Gminą Supraśl, Gminą Turośń Kościelna Gminą Wasilków wychodząc naprzeciw wyżej opisanym wymaganiom przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020”.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm ATMOTERM S.A., ul Łangowskiego 4, 45 – 031 Opole i Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3 lok.4, 40 – 048 Katowice.
W ramach realizacji w/w zadania planowane jest na terenie  Gminy Zabłudów w pierwszym kwartale bieżącego roku przeprowadzenie ankietyzacji sektora zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozyskane informacje nie będą udostępniane publicznie. Są one potrzebne do przeprowadzenia analizy w celu uzyskania   danych reprezentatywnych dla tego sektora w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę  Mieszkańców miasta i gminy Zabłudów o udostępnienie ankieterom pracującym dla firmy ATMOTERM S.A., wszelkich informacji, potrzebnych do realizacji przedmiotowego zadania.

Przyjęcie przez Radę Miejską w Zabłudów uchwałą powyższego dokumentu umożliwi Gminie Zabłudów aplikowanie o środki finansowe  w  nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej, ograniczania emisji, rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych.

 Zabłudów, dnia 16 stycznia 2015 roku

BURMISTRZ 
Adam Tomanek 

 

 DOTACJA DLA KLUBÓW SPORTOWYCH   2015-03-03

Zabłudów, 04.02.2015 r.           Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w...

INFORMACJA O FAŁSZYWYCH PISMACH WYSYŁANYCH DO KLIENTÓW PGE DYSTRYBUCJA   2015-03-03


PRACA DLA ANKIETERA   2015-02-27

Ankieter/Ankieterka   Miejsce pracy: miejscowości gminy Zabłudów     Główne zadania:    ...

ZIO
odblaski