Zasady przyznawania pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Zabłudów poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych realizowanych


I. Przeznaczenie pomocy i podstawa prawna jej przyznania

1. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 39 ust .1-3 i art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie, który działa z upoważnienia Burmistrza Zabłudowa. Pomoc przyznawana jest niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy.

2. Pomoc przeznaczona jest na remont budynku lub lokalu zamieszkałego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku: powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osunięć ziemi lub wyładowań atmosferycznych

3. Osobami uprawnionymi są:

a) właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub

uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

c) osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

d) osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,

e) osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

4. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.

5. Informacje o zdarzeniach klęskowych należy zgłaszać do:

- Sołtysów miejscowości w której położony jest budynek lub lokal

- Gminnego Centrum Kryzysowego w Zabłudowie nr tel. 85 718-81-00 wew. 31

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie tel. 85 7188-100 wew. 26,33,42

6. Z kwoty przyznanego zasiłku może zostać sfinansowany remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkalnemu, które uległy zniszczeniu.

7. Jeżeli w zniszczonym budynku lub lokalu mieszkalnym, który nie jest zamieszkały nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont budynków/lokali innych niż budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne (np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych i letniskowych, budynków/zabudowań gospodarczych) ani na remont obiektów o innym charakterze niż mieszkalny.

8. Pomoc może zostać przyznana na remont wyłącznie jednego budynku/lokalu mieszkalnego.

9. Osoby uprawnione zobowiązane są do przedstawienia faktur i rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem budynku/lokalu mieszkalnego dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

10. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi rachunków lub faktur), albo przeznaczy pomoc na wydatki niezgodne z celem na jaki została ona udzielona, zwrot środków zasiłku następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

II. Wysokość pomocy.

1.Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może być przyznana jest formie zasiłku celowego z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000

2. Pomoc nie może przekroczyć wysokości oszacowanych  szkód wyrządzonych żywiołem w danym budynku lub lokalu mieszkalnym.

3. Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad

środowiskowy, przeprowadzony pracowników MOPS w Zabłudowie.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Burmistrza, mogą być uruchomione dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa, na wypłaty zasiłków celowych,

w kwotach wyższych niż 6 tys. zł. Zasady udzielania tej pomocy zostały określone

w odrębnym dokumencie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27.07.2015 (zamieszczone na stronie MOPS w Zabłudowie: www: mops-zabludow.pl)
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale