ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


 18.03.2014r
 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr594), zwołuję XXX Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 27 marca  2014r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie;
2.     Przyjęcie porządku obrad;
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady;
6.     Uchwalenie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów;
7.     Omówienie funduszu sołeckiego realizowanego w 2013 roku.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    wyodrębnienia w budżecie gminy Zabłudów na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
b)    zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
c)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020”,
d)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie
za 2013 rok,
e)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury
w Zabłudowie za 2013 rok,
f)     zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok;
9.     Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013;
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2013 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
11. Interpelacje i zapytania radnych;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
Teresa TeofilewiczPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale