ZAWIADOMIENIE O XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Or. 0002.4.1.2014
 
 
 
 
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 25 czerwca 2014r o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
 
            Obrady sesji będą poprzedzone spotkaniem informacyjnym na temat zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego (początek spotkania godz. 9.00).
 
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie;
2.     Przyjęcie porządku obrad;
3.     Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji;
4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady;
6.     Przyjęcia sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2013;
7.     Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabłudów za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa za 2013 rok:
a.     rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok:
-         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Zabłudowa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok,
-         przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,
-         odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Zabłudowie wniosku
o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2013 rok,
b.      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013 rok,
c.     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa absolutorium za 2013 rok.
8.     Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Zabłudów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
b)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy,
c)     w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025,
d)    w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok;
e)    w sprawie nadania a imienia rondu na terenie miasta Zabłudowa;
9.     Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodnicząca Rady
 
Teresa Teofilewicz
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale