ZAWIADOMIENIE O XI SESJI RADY MIEJSKIEJ


Zabłudów, 18 listopada 2011r

Or. 0002.8.1.2011

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XI Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 29 listopada 2011 r o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Wystąpienie informacyjne przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział w Białymstoku;

4. Szkolenie dla sołtysów nt. zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz działalności KRUS;

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Małynka w gminie Zabłudów,

b) wysokości opłaty targowej,

c) wysokości stawek w podatku od nieruchomości,

d) obniżenia ceny skupu żyta,

e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

f) zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2011 rok,

g) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

h) rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

i) upoważnienia Burmistrza Zabłudowa do podpisania porozumień w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów;

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale