ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), zwołuję na dzień 30 stycznia 2015r, IV  Sesję Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji samorządu.  Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie;
2.    Przyjęcie porządku obrad;
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na lata 2015 – 2025,
b)    budżetu gminy Zabłudów na 2015 rok,
c)     przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej,
d)    przekazania środków finansowych dla Policji,
e)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
f)     w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g)     określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy,
h)    lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Zabłudów;
7.    Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok;
8.    Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok;
9.    Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2015 rok;
10. Interpelacje i zapytania radnych;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej RoguckiPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale