XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ


Odbiór "elelktrośmieci", fundusz solecki oraz remont chodnika we wsi Ryboły to sprawy, którymi zajęli się radni na XXVI sesji Rady Miejskiej

 


 

30 czerwca 2009r miała miejsce XXVI sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Jednym z punktów posiedzenia przewidzianych w porządku obrad był temat: analiza utrzymania porządku i czystości na  terenie gminy z uwzględnieniem gospodarki odpadami. Wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych jak też sołtysów udzielił prezes firmy MPO z Białegostoku – Pan Wiesław Szwaczko. Największe zainteresowanie wśród sołtysów wzbudził problem odbioru „elektrośmieci” z ich sołectw.

Pan Prezes poinformował, że prowadzone są z Burmistrzem Zabłudowa rozmowy w sprawie organizacji nieodpłatnego odbioru tego rodzaju odpadów z terenu gminy Zabłudów. Zbiórka zużytego sprzętu nastąpi zgodnie z przygotowanym przez Urząd Miejski w Zabłudowie harmonogramem. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł bezpłatnie oddać wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny.

Pan Wiesław Szwaczko zaznaczył , że do specjalnie oznakowanego kontenera na „elektrośmieci” nie można wrzucać innych odpadów np; mebli czy odpadów komunalnych.

            Zainteresowanie wśród Sołtysów wzbudził również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zabłudów środków stanowiących fundusz sołecki. W dyskusji padły pytania o wysokość kwoty funduszu na każde sołectwo, kwestię przenoszenia niewykorzystanych środków na następny rok oraz zadania, na które można przeznaczyć te środki.

W odpowiedzi na stawiane pytania Skarbnik Gminy – Pani Jolanta Iwaniuk wyjaśniła sołtysom, że kwota funduszu na każde sołectwo zależy od liczby mieszkańców je zamieszkujących, jednakże wzór na wyliczenie tej kwoty jest bardzo korzystny dla małych sołectw.

Niewykorzystane środki nie mogą być przeniesione na kolejny rok. Ze środków funduszu sołectwa mogłyby realizować m.in. takie zadania jak: np.: naprawa chodnika, postawienie koszy na śmieci, posadzenie drzew i krzewów, wyremontowanie wiaty przystankowej, dopłacenie do kursu autobusu. Jak zauważyła Pani Skarbnik, zadania te i tak są realizowane przez Gminę Zabłudów na terenie podległych jej sołectw.

Ogółem wydatki na fundusz sołecki w gminie Zabłudów mogłyby wynieść aż 333.000 zł rocznie. Radni po dokonanej analizie aktualnego budżetu gminy oraz zapoznaniu się ze stanem realizowanych jak też planowanych do rozpoczęcia w 2010 roku inwestycji uznali, że nie jest możliwe wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych z przeznaczeniem na fundusz sołecki.

Podejmując uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, Rada uwzględniła wniosek radnego Dariusza Drewnowskiego o podniesienie dodatku za prowadzenie zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych, do 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

Ponadto Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku Burmistrza o wydatkowanie z budżetu gminy kwoty 53.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika we wsi Ryboły.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale