XXIX sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie


 Or. 0002.1.1.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr594), zwołuję  XXIX  Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na dzień 11 lutego 2014r o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie;

2.     Przyjęcie porządku obrad;

3.     Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej sesji;

4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;

5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady;

6.     Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 rok;

b)    udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

c)     przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku,

d)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

e)    zasad zwroty wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,

f)     przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania”,

g)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,

h)    nadania imienia Szkole Podstawowej w Rafałówce,

i)         wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020”;

7.     Rozpatrzenie wniosku z posiedzenia Komisji Planowania i Finansów Rady Miejskiej
w
 Zabłudowie;

8.     Podsumowanie pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji w 2013 roku;

9.     Uchwalenie planów pracy na 2014 rok:

a)    Rady Miejskiej w Zabłudowie,

b)    Komisji Rewizyjnej,

c)     Stałych komisji Rady

10.  Interpelacje i zapytania radnych;

11.  Wolne wnioski;

12.  Zamknięcie obrad.

.

 

Przewodnicząca Rady
Teresa Teofilewicz
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale