XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE


Zabłudów, 13 marca 2012r 
            
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej VI kadencji na  dzień  29 marca 2012r o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie;
2.     Przyjęcie porządku obrad;
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
4.     Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym;
5.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
6.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok środków z przeznaczeniem
na fundusz sołecki,
b)    upoważnienia Burmistrza do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty,
c)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
d)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
e)     udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
f)     przekazania środków finansowych dla Policji,
g)    przekazania środków finansowych dla Straży Granicznej
h)     zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zabłudów na lata 2012 – 2025,
i)      zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2012 rok,
j)      zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
k)     rozpatrzenia skargi na Burmistrza Zabłudowa,
l)      zmiany uchwały w sprawie określenia formularzy i deklaracji podatkowych,
m)   likwidacji pomnika przyrody;
7.     Przyjęcie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2011 roku,
8.     Przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2011 roku;
9.     Interpelacje i zapytania radnych;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad..
 
PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Teofilewicz
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale