SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE NA ZAKOŃCZENIE VI KADENCJI SAMORZĄDU


W dniu 30 października br. ostatni raz obradowała Rada Miejska w Zabłudowie VI kadencji samorządu.

            Rada rozpoczęła obrady od wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów w miejscowości Zabłudów, będących własnością  firmy Samasz. Utworzenie  Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabłudowie, przyczyni  się do ulokowania w jej granicach dużego zakładu produkcyjnego, co przyczyni się do  wzrostu gospodarczego i utworzenia nowych miejsc pracy. Realizacja inwestycji zakłada również  rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej o charakterze publicznym.

            Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rada gminy jest zobowiązana do dokonania na koniec każdej kadencji analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wyniku analizy stwierdzono, m.in. że główny charakter realizowanych i planowanych dotychczasowo inwestycji na terenie Gminy Zabłudów związany jest z zabudową mieszkaniową jednorodzinną a także z zabudową zagrodową. Największy ruch inwestycyjny w zakresie budownictwa mieszkaniowego występuje w mieście Zabłudów, Zabłudów Kolonia, a także w ścisłej strefie podmiejskiej na terenach wsi: Kuriany, Halickie, Zwierki, Protasy, Skrybicze, Rafałówka. Największy ruch inwestycyjny w zakresie budownictwa rekreacyjno – letniskowego występuje na terenach wsi: Kaniuki, Ciełuszki, w dolinie górnej rzeki Narwi w obszarze ochrony ptaków Natura 2000.oraz w Bobrowej

W pozostałych miejscowościach większość inwestycji dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i ekstensywnej siedliskowej na dużych nieruchomościach rolnych.

            Ponadto na sesji uchwalona została gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2022. Zgodnie z przyjętym kierunkiem działań pomoc społeczna oferować będzie wsparcie finansowe i materialne, będące instrumentem początkującym proces, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać we własnym zakresie.

            Drugi z przyjętych przez Radę programów wieloletnich dotyczył współpracy gminy Zabłudów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015 - 2017. Zakres zadań, które mogą być realizowane przy współpracy organizacji obejmuje zadania publiczne w sferze:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

5) pomocy społecznej,

6) oświaty i wychowania,

7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

9) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) ratownictwa i ochrony ludności,

13) turystyki.

            Przed zamknięciem obrad przewodnicząca rady, burmistrz, sołtysi oraz obecni na sali urzędnicy wymienili wzajemnie serdeczne  słowa podziękowań za czteroletnią współpracę.

           

 
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale