RADA UCHWALIŁA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Nowym systemem gospodarowania odpadami będą obowiązkowo objęci wszyscy mieszkańcy oraz firmy i inne instytucje wytwarzające odpady komunalne, mające swoją siedzibę na terenie gminy Zabłudów.

   Temat zagospodarowania odpadów komunalnych zdominował obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie.

   Na sesji uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także ustalono stawki opłat, jakie będą uiszczać mieszkańcy za zagospodarowanie swoich odpadów.

CZY WARTO SEGREGOWAĆ?

    Radni spośród czterech możliwych metod wybrali sposób naliczania opłaty śmieciowej „od mieszkańca”. Opłata ta w przypadku, gdy będziemy segregować śmieci wyniesie 6 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej posesję. Jeżeli zaś będziemy wszystkie śmieci wrzucać do jednego pojemnika to za wywóz śmieci zapłacimy 15 zł za miesiąc, w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ POJEMNIKA NA ŚMIECI?

   Odpady zmieszane będą wrzucane do pojemnika, którego wielkość również jest zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jeżeli domownicy będą segregować odpady, to wyliczona norma śmieci zmieszanych na jedną osobę wyniesie 20l. Wówczas kubeł o pojemności 120l wystarczy dla sześcioosobowej rodziny.

Jednakże w przypadku, gdy rodzina ta nie zechce segregować śmieci, będzie zmuszona do zakupu większego śmietnika. Wynika to z faktu, że uchwalona norma na mieszkańca niesegregującego śmieci wynosi 40l na osobę. Tak  więc w tym przypadku dla sześcioosobowej rodziny będzie konieczny zakup 240 litrowego pojemnika.

Wyżej opisaną zależność przedstawia poniższa tabela:

Sposób zbierania odpadów:

Opłata za 1 mieszkańca

Norma śmieci przypadająca na 1 mieszkańca*

Wielkość pojemnika na śmieci

Śmieci segregowane

6 zł /m-c

20 l/m-c

20 x liczba osób w gospodarstwie domowym

Śmieci niesegregowane

15 zł/m-c

40 l/m-c

40 x liczba osób w gospodarstwie domowym

(*): Pod uwagę jest brana liczba osób faktycznie zamieszkujących, a nie zameldowanych.

            JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

   Śmieci będą segregowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych workach. W workach koloru niebieskiego będzie gromadzony papier, zielonego – szkło, żółtego – opakowania plastikowe oraz puszki aluminiowe, różowego – odpady wielomateriałowe, brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Wyżej opisane, uchwalone przez Radę postanowienia będą obowiązywały w gminie Zabłudów od dnia 1 lipca 2013 roku. Dlatego też już w I kwartale br mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o konieczności złożenia stosownej deklaracji, w której poinformują w jaki sposób będą zbierane śmieci oraz przedstawią informację o liczbie osób zamieszkujących ich gospodarstwa domowe.

GDZIE WYRZUCIĆ STARĄ WERSALKĘ, LODÓWKĘ, PUSZKI PO FARBIE?

   Część z nowouchwalonych przepisów będzie miała swoje zastosowanie już w styczniu 2013r. Od 1 stycznia działa punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie świadczy usługi od wtorku do soboty od godz.8.00 do godz. 15.30. Punkt, o którym mowa mieści się na terenie wysypiska śmieci w lesie koło Zabłudowa. Mieszkańcy gminy mogą tam zostawić posegregowane odpady takie jak m.in. przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – remontowe, zużyte opony.

   Nowym systemem gospodarowania odpadami będą obowiązkowo objęci wszyscy mieszkańcy oraz firmy i inne instytucje wytwarzające odpady komunalne, mające swoją siedzibę na terenie gminy. Zabłudów. W osobnych aktach prawnych, które są zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Zabłudowie określono wysokość opłat dla firm w zależności od wielkości pojemnika. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa normy ilościowe powstawania odpadów dla poszczególnych rodzajów działalności.

NOWE OBWODY GŁOSOWANIA

    Oprócz tzw. uchwał śmieciowych Rada podjęła decyzję w sprawie nowego podziału gminy Zabłudów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z podjętą uchwałą powstanie nowy obwód głosowania w miejscowości Halickie. Będą do niego należały wsie: Halickie, Skrybicze, Bogdaniec, Józefowo, Kudrycze, Pasynki. Ponadto utworzono dodatkowy obwód w Zabłudowie, którego siedziba będzie się mieściła w Szkole Podstawowej w Zabłudowie.

J.J.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale