RADA MIEJSKA ZATWIERDZIŁA BUDŻET GMINY ZABŁUDÓW NA 2012 ROK


Podczas obrad sesji Rada, na wniosek Burmistrza zajęła stanowisko w sprawie zamiaru przeniesienia Komisariatu Policji z Zabłudowa do miasta Michałowa.

             Pierwsza w 2012 roku sesja Rady Miejskiej Zabłudowie poświęcona była w głównej mierze uchwaleniu budżetu gminy na bieżący rok.
Zaplanowane w uchwale dochody budżetu wyniosą 25.633.396 zł, a wydatki 28.483.396 zł. Deficyt w wysokości 2.850.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
           Z budżetu gminy w 2012 roku zostaną udzielone dotacje m.in. na funkcjonowanie gminnych instytucji kultury tj.: Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości 497.000 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie w wysokości 223.000 zł.
Wysokość planowanej dotacji przekazanej gminom Białystok i Supraśl z tytułu prowadzenia opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Zabłudów w 2012 roku wyniesie 227.600 zł.
          Wydatki na oświatę w 2012 roku wyniosą 9. 077.427 zł, z czego 5.521.911 zł stanowić będzie subwencja z budżetu Państwa. Oznacza to, że gmina ze środków własnych przeznaczy ponad 3,5 mln. złotych na wydatki związane z utrzymaniem szkół, wynagrodzeniem nauczycieli oraz dowożeniem uczniów.
Ponadto z budżetu gminy zostanie udzielona pomoc finansowa powiatowi białostockiemu w wysokości 820.000 zł na sfinansowanie następujących zadań:
-        przebudowę drogi powiatowej ul. Sikorskiego w Zabłudowie,
-        przebudowę drogi powiatowej Białystok – Halickie,
-        opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łubniki – Zwierki,
Każde z w/w działań będzie współfinansowane przez gminę do 50% wartości. Dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji, na podstawie kosztorysu powykonawczego.
            Większość z zaplanowanych na 2012 rok inwestycji skupia się na kontynuacji budowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
Do realizacji przewidziano budowę wodociągów we  wsiach: Kamionka, Zajezierce, Płoskie, Borowiki. Ponadto modernizowany będzie wodociąg na odcinku Kuriany – POM  Białostoczek – Halickie.
Uzupełniona zostanie sieć kanalizacyjna na ulicach Bielskiej i Mickiewicza w Zabłudowie.
Dodatkowo opracowywane będą dokumentacje projektowe na wodociągi: Tatarowce, Bobrowa, Rudnica, Miniewicze, Laszki.
Wśród zaplanowanych na 2012 roku projektów przewidziano do wykonania dokumentację na remont ciągu dróg gminnych: Kolonia Zabłudów – Ostrówki, Ostrówki – Dawidowicze.
            Ogółem wydatki na inwestycja w 2012 roku wyniosą 6 073 874 zł, w tym planowane do pozyskania ze środków unijnych: 2 790 310 zł.
 
            Podczas obrad sesji Rada, na wniosek Burmistrza zajęła stanowisko w sprawie zamiaru przeniesienia Komisariatu Policji z Zabłudowa do miasta Michałowa.
Z pisma Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku wynika, że jednym z istotniejszych powodów przeniesienia Komisariatu jest kwestia ekonomiczna wynikająca z z zapewnienia dla potrzeb Policji przez Burmistrza Michałowa budynku o wysokim standardzie, doposażonego w sprzęt komputerowy i umeblowanie. W Zabłudowie funkcjonować będzie posterunek, dzięki czemu Policjanci nadal fizycznie będą obecni w mieście.
Rada Miejska w Zabłudowie jednomyślnie opowiedziała się za pozostawieniem Komisariatu w Zabłudowie. Dotychczasowa lokalizacja sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom gmin, a rozmieszczenie komisariatu i posterunków uwzględniał takie czynniki jak liczba mieszkańców, liczba zdarzeń oraz możliwość zapobiegania wypadkom drogowym w rejonach szczególnie niebezpiecznych.
            Od 14 lutego br. będą obowiązywały na terenie gminy Zabłudów nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Należy pamiętać, że informację nt. nieruchomości przeznaczonych do opodatkowania składamy w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno, sprzedaż, rozbiórka, wydzielenie części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej). Formularz informacji o nieruchomościach przeznaczonych do opodatkowania składają osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składane są w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a także w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Formularze deklaracji przeznaczone są z reguły dla osób prawnych.
            Protokół z obrad sesji oraz podjęte uchwały niebawem będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie http://um-zabludow.pbip.pl .
JOANNA JAKONIUKPowrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale