OSTATNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE V KADENCJI


           4 listopada br. miała miejsce ostatnia już w V kadencji Samorządu sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie.
          Radni uchwalili nowe stawki w podatku od nieruchomości. Wszystkie obowiązujące do tej pory stawki wzrosły o 3%. Jest to stosunkowo niewielki wzrost, biorąc pod uwagę fakt, że nie były one podnoszone w ubiegłym roku. Podatek za grunty związane z działalnością gospodarczą wzrośnie z 0,70 zł/m2 do 0,72zł/m2, za grunty pozostałe zapłacimy o 1 grosz więcej czyli 0,24 zł/m2. O dwa grosze wzrośnie również podatek za budynki mieszkalne. Za 1m2 powierzchni zapłacimy od 1 stycznia 2011r 0,57 zł
             Na ostatniej sesji przyjęto nowy program osłonowy w zakresie pomocy lekowej.
W uchwale podniesiono kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o udzielenie pomocy. Ponadto, od tej pory, jako dowód dokumentujący zakup leków nie wystarczy tylko faktura. Dodatkowo należy do niej dołączyć kserokopię recepty.
Rada na wniosek Burmistrza udzieliła użytkownikom wieczystym bonifikat od ceny nabycia nieruchomości: 69% - dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Zabłudowie oraz 90% Prawosławnemu Klasztorowi Żeńskiemu Narodzenia NMP w Zwierkach. Obie nieruchomości są zabudowane: w Zabłudowie budynkiem wielorodzinnym w Zwierkach kompleksem budynków klasztoru oraz cerkwią.
Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w kwocie 67 581,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni brukowej drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości. Pasynki poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.” Z wykonaniem nawierzchni asfaltowej Powiat powinien zdążyć jeszcze przed zimą.. Utwardzona będzie cała ulica we wsi Pasynki z wyjątkiem krótkiego fragmentu w centrum.
W okresie zimowym zostanie wykonana dokumentacja techniczna na odprowadzenie wód z tego odcinka drogi, na podstawie, której wiosną 2011r remont zostanie dokończony.
Jak co roku, Rada uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach Programu organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dotację na realizowanie zadań publicznych w sferze:
-        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
-        ochrony i promocji zdrowia,
-        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
-        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-        pomocy społecznej,
-        oświaty i wychowania,
-        działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
-        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-        podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-        działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
-        wypoczynku dzieci i młodzieży,
-        ratownictwa i ochrony ludności.
            Pozostałe chwały podjęte przez Radę dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl .
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale