OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM DOT. CZEŚCI MIEJSCOWOŚCI BOBROWA I FOLWARKI WIELKIE


 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ZABŁUDOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów.
 
Na podstawie art. 11, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r . poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2   ustawy z dnia 3 października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabłudów, w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 do 26 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w godzinach od 8 – 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, o godz. 13.
Zgodnie z art. 11, pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Zabłudowa ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17  maja 2013 r.
Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: um@zabludow.pl
 Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale