OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZWIERZĄT


 


Działając na podstawie pełnomocnictwa Pana Jana Suszczuka zam. Solniki 36, 16-060 Zabłudów, udzielonemu Panu Jackowi Waldemarowi Lulewiczowi Burmistrzowi Zabłudowa, do sprzedaży zwierząt domowych stanowiących własność wyżej wymienionego tj:


1) 6 krów:
    - Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653152, wiek 13 lat,
    rasa MM          
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653169, wiek 12 lat, rasa MM
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653244, wiek 10 lat, rasa HO
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653268, wiek 10 lat, rasa RP
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653251, wiek 10 lat, rasa HO
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia  PL005029653237, wiek 8 lat, rasa HO

2) 4 cieląt
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia PL005275037782, wiek 1 rok, płeć samica, rasa HO, nr identyfikacyjny matki:  PL005029653169
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia PL005275037751, wiek 2 m-ce, płeć samica, rasa HO, nr identyfikacyjny matki:  PL005029653169
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia PL005275037768, wiek 6 m-cy, płeć samica, rasa HO, nr identyfikacyjny matki: PL005029653237
- Nr identyfikacyjny zwierzęcia PL005275037775, wiek 6 m-cy, płeć samiec, rasa HO, nr identyfikacyjny matki: PL005029653152

3) 1 klaczy

Burmistrz Zabłudowa ogłasza możliwość nabycia wyżej wymienionych zwierząt poprzez przetarg nieograniczony w formie pisemnych ofert.

Osoby zainteresowane zakupem zwierząt mogą składać swoje oferty na formularzach ofertowych i projektach umów w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w terminie do dnia 17 grudnia 2010 r.  w godz. 7.00 – 15.00 z dopiskiem oferta  na kupno zwierząt.

Formularze ofertowe oraz projekty umów są do pobrania na stronie internetowej urzędu lub w pok. 215 II p.

Oferta nie musi obejmować wszystkich zwierząt.

W przetargu decydować będzie wysokość zaoferowanej ceny za zwierzę.

Odnośnie cieląt w wieku do 1 roku oferta obejmować powinna zwierzę łącznie z matką. W tym wypadku oddzielnie podaje  się kwotę za cielę i za krowę, a do wyboru oferty będzie brana łączna wartość.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium:
- za krowę 100 zł ( 1 szt.) z podaniem nr zwierzęcia
- za cielę 50 zł  (1 szt.)  z podaniem nr zwierzęcia
- za konia 300 zł
na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 59 8099 0004 0000 0101 2000 0020 w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie  do dnia 14 grudnia 2010 r.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie nabędą zwierzęcia, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia zwierzęcia.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.   

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń  tut. urzędu.

Jednocześnie informuje się o możliwości oględzin zwierząt kontaktując się z osobą prowadzącą sprawę - Panem Adamem Andrejczukiem tel. 85 7188 100 lub 122 wew. 39, pok. 215 IIp tut. urzędu.

                                                              Burmistrz Zabłudowa
                                                             Jacek. W Lulewicz


  Formularz ofertowy oraz wzór umowy dostępne są na stronie BIP Urzędu pod adresem: http://um-zabludow.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=10155 

O G Ł O S Z E N I E


Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale