OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ OBEJMUJĄCEJ PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1470 B W M. ZABŁUDÓW UL. CHODKIEWICZA


AR.6740.03.1.2013
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
        Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 tekst jednolity) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 08.02.2013r. na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1470 B w m. Zabłudów ul. Chodkiewicza na działkach - obręb Zabłudów - 152/1 (powstała z podziału dz. nr 152), 151/3 (powstała z podziału dz. nr 151/1), 348, 377, 206, 208, 285/3 (powstała z podziału dz. nr 285/1), 211, 219.
Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:
przebudowę wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1470 B; budowę kanalizacji deszczowej na działkach - obręb Zabłudów - 152/1 (powstała z podziału dz. nr 152), 151/3 (powstała z podziału dz. nr 151/1), 348, 377, 206, 208, 219; demontaż i budowę linii teletechnicznej na działkach - obręb Zabłudów - 152/1 (powstała z podziału dz. nr 152); usunięcie drzew i krzaków na działkach - obręb Zabłudów - 152/1 (powstała z podziału dz. nr 152), 348.
Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: obręb 94 Zabłudów: nr geod. 151/1 na działki nr 151/3 i 151/4; nr geod. 152 na działki nr 152/1 i 152/2; nr geod. 285/1 na działki nr 285/3 i 285/4.
Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1470 B:
151/3, 152/1, 285/3 obręb 94 Zabłudów, gm. Zabłudów.
            Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 28.03.2013r. do dnia 11.04.2013r.
            W terminie do dnia 18.04.2013r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 302, codziennie w godzinach pracy urzędu, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale