Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabłudów w 2016 r


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr VII/144/2015

Burmistrza Zabłudowa

   z dnia 14 grudnia 2015 r. 

Burmistrz Zabłudowa

Ogłasza konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2016 r.”

 

I.  Postanowienia ogólne:

 

1.      Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.)

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
  z terenu Gminy Zabłudów
  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r .

      3.   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych           w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
            i o wolontariacie.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadania:

    

1.      Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc w dla dzieci
i młodzieży do 16 roku życia z terenu Gminy Zabłudów, szukającym wsparcia, pomocy
oraz miejsca, gdzie można spędzić wolny czas w sposób atrakcyjny i bezpieczny.

2.       Placówka wsparcia dziennego powinna współpracować z rodzicami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami terapeutycznymi.

3.      Prowadzi działalność całoroczną, min. 20 godz. tygodniowo, od poniedziałku
do piątku, pomijając dni wolne od pracy, w godzinach dostosowanych do
potrzeb dzieci
i rodziców.

4.      Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Zabłudów.

5.      Placówka wsparcia prowadzi następujące formy pracy:

- zajęcia dydaktyczno – profilaktyczne,

- zajęcia rozwijające zainteresowania,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- specjalistyczne: socjoterapia dla dzieci, indywidualne konsultacje pedagogiczne, poradnictwo
i warsztaty dla rodziców.

5. Świetlica w miarę możliwości może organizować inne formy zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.

6. Do zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki,

- wychowanie,

- pomoc w nauce,

- organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań.

7. Placówka powinna mieć na celu:

- pomoc pedagogiczną, wychowawczą i profilaktyczną,

- zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,

- współpracować z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny.

 

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2016 r. wynosi
 75.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

2/  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.              W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie podmiot ma 3 dni robocze
od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - na dokonanie poprawek.

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada propozycję wyboru 1 oferty Burmistrzowi Zabłudowa.
 2. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Zabłudowa.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Zabłudowa a organizacją wnioskującą.
 4. Przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
  do umowy.
 5. Wydatki pokrywane z dotacji:

1) wynagrodzenia socjoterapeutów, psychologów, pedagogów realizujących zajęcia   socjoterapeutyczne posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań
w  zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i pomocy psychospołecznej,     

       2) Wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, imprezy integracyjne, 

 3) Zakup materiałów do realizacji zajęć, prowadzenia dokumentacji, zakup środków   czystości (papier, kredki, mazaki, farby, klej, taśma papierowa),                     

       4) obsługa zadania,

      5) inne związane z realizacją projektu.

 9.   Warunki, jakie winien spełnić podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania:

      1) dysponowanie kadrą posiadającą kwalifikacje zgodne z zapisami ustawy z dnia
      9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2) dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami, z dostępem do sanitariatu – udokumentowane stosownym tytułem prawnym ważnym przez cały okres realizacji zadania,

          3) dysponowanie wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania placówki wsparcia dziennego.

10. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.      

   

V. Termin i warunki realizacji zadania

 

1.      Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez oferenta, w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

 

VI. Termin składania ofert.

 

1.    Wyznacza się termin składania ofert do dnia 5 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do kancelarii). Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2.    Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8; 16 - 060 Zabłudów.

     Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2016 r.”                                      

3.    Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4.    Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ze zm.).

5.    Druki można pobierać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 106.

6.    Do ofert należy dołączyć nastepujące załączniki:

a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu :

- w przypadku stowarzyszeń i fundacjiaktualny wypis z  z Krajowego Rejestru   Sądowego (tj.zgodny ze stanem prawnym i faktycznym), ważny do 3 miesięcy od daty

 wystawienia;

- w przypadku pozostałych  podmiotów – inny  dokument właściwy dla podmiotu;

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upowaznionych do reprezentowania podmiotu;

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.;

d) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja dodatkowa) za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności- za okres tej działalności
(w przypadku gdy nie sporządzono sprawozdania za rok 2015 r. należy     przedłożyć sprawozdanie za rok 2014);

e) w przypadku projektów z udziałem partnera – umowa partnerska lub oświadczenie,

f) zezwolenie na prowadzenie placówki wparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

UWAGA! Załączniki w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu
są upoważnione do reprezentowania podmiotu na  zewnątrz i zaciagania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Jeżeli w/w osoby nie dysponują pieczatką imienną powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać pełnioną funkcję.

 

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 

1.    Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

2.    Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

          1/ zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu.

          2/ ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu                                         qqqqqqqqrzeczowego;              

          3/ możliwość realizacji zadania przez podmiot i gwarancje rzetelnego jego wykonania;

     3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane  przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Zabłudowa.

 

VIII. Realizacja zadań publicznych w 2013 r. i 2014 r.

 

W 2013 r. został ogłoszony konkurs na prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów. Na realizację tego zadania przeznaczono środki
w wysokości 44.000 zł. Placówka funkcjonowała od kwietnia 2013 r. W zajęciach zorganizowanych w placówce uczestniczył dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia. Według złożonej oferty zajęcia objęły grupę min. 30 osobową.

W 2014 r. ponownie został ogłoszony konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
Na realizację zadania zwiększono środki do 59.000 zł. W zajęciach zorganizowanych
w placówce, uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia. Dla podopiecznych placówki zorganizowano zajęcia dydaktyczno –profilaktyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze, oraz specjalistyczne tj. socjoterapia dla dzieci konsultacje pedagogiczne i poradnictwo dla rodziców.

 

 IX. Postanowienia końcowe

 

1.Informacji w sprawie konkursu udziela Monika Hankowska – Sekretarz Gminy; tel.857188100, 7188122,7188189.

 2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone siedzibie urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;

Druki do pobrania dostępne są na stronie: http://um-zabludow.pbip.pl/index.php?event=informacja&id=13057

 

 

 

 

 

 
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale