Konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2015 r


Burmistrz Zabłudowa
Ogłasza konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2015 r.”
 
I. Postanowienia ogólne:
 
1.      Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.)
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
  z terenu Gminy Zabłudów
  od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r .
                                                                
      3.   Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych           w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
            i o wolontariacie.
 
II. Rodzaj i formy realizacji zadania:
    
1.      Prowadzenie placówki wsparcia dziennego i zapewnienie w niej miejsc w dla dzieci
i młodzieży do 16 roku życia z terenu Gminy Zabłudów, szukającym wsparcia, pomocy oraz miejsca, gdzie można spędzić wolny czas, atrakcyjnie i bezpiecznie.
2.       Placówka wsparcia dziennego powinna współpracować z rodzicami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami terapeutycznymi.
3.      Prowadzi działalność całoroczną, min. 20 godz. tygodniowo, od poniedziałku
do piątku, pomijając dni wolne od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
4.      Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Zabłudów
5.      Placówka wsparcia prowadzi następujące formy pracy:
- zajęcia dydaktyczno – profilaktyczne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- specjalistyczne: socjoterapia dla dzieci, konsultacje pedagogiczne i poradnictwo dla rodziców.
            5. Świetlica w miarę możliwości może organizować inne formy zajęć specjalistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci.
            6. Do zadań świetlicy należy:
- zapewnienie opieki,
- wychowanie,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań.
            7. Placówka powinna mieć na celu:
- pomoc pedagogiczną, wychowawczą i profilaktyczną,
- zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,
- współpracować z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny
 
 
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2015 r. wynosi
 59.000 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
1/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.              W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie podmiot ma 3 dni robocze
od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - na dokonanie poprawek.
 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada propozycję wyboru 1 oferty Burmistrzowi Zabłudowa.
 2. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Zabłudowa.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Zabłudowa a organizacją wnioskującą.
 4. Przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
  do umowy.
 5. Wydatki pokrywane z dotacji:
      1) wynagrodzenia socjoterapeutów, psychologów , pedagogów realizujących zajęcia 
       socjoterapeutyczne posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań             
       w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i pomocy psychospołecznej.     
       2) Wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, imprezy integracyjne.  
       3) Zakup materiałów do realizacji zajęć, prowadzenia dokumentacji, zakup środków   
      czystości (papier, kredki, mazaki, farby, klej, taśma papierowa).                    
       4) obsługa zadania .
      5) inne związane z realizacją projektu.
 9.   Warunki, jakie winien spełnić podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania:
        1) dysponowanie kadrą posiadającą kwalifikacje zgodne z zapisami ustawy z dnia
      9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
         2) dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami, z dostępem do sanitariatu – udokumentowane stosownym tytułem prawnym ważnym przez cały okres realizacji zadania,
          3) dysponowanie wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania placówki wsparcia dziennego.
10. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym      
   
V. Termin i warunki realizacji zadania
 
1.      Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez oferenta, w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
2.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 
VI. Termin składania ofert.
 
1.    Wyznacza się termin składania ofert do dnia 11 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do kancelarii). Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę
w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
2.    Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Zabłudowie
     ul. Rynek 8; 16 - 060 Zabłudów.
     Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2015 r.”                                     
3.    Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
4.    Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5.    Druki można pobierać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 106.
6.    Do ofert należy dołączyć nastepujące załączniki:
     a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu :
     - w przypadku stowarzyszeń i fundacjiaktualny wypis z z Krajowego Rejestru 
     Sądowego (tj.zgodny ze stanem prawnym i faktycznym), ważny do 3 miesięcy od daty
     wystawienia;
     - w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu;
     b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu-
     dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie
     posiadają informacji o osobach upowaznionych do reprezentowania podmiotu;
     c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku
     krótszej działalności, za okres tej działalności.;
     d) sprawozdanie finansowe(bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja
     dodatkowa) za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności- za okres tej
     działalności ( w przypadku gdy nie sporządzono sprawozdania za rok 2014 r. należy przedłożyć sprawozdanie za rok 2013);
     e) w przypadku projektów z udziałem partnera – umowa partnerska lub oświadczenie,
   f) zezwolenie na prowadzenie placówki wparcia dziennego, o którym mowa w art. 19 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
UWAGA! Załączniki w formiekserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu
są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciagania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Jeżeli w/w osoby nie dysponują pieczatką imienną powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać pełnioną funkcję.
 
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
 
1.    Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
2.    Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
          1/ zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu.
          2/ ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu
              rzeczowego;              
          3/ możliwość realizacji zadania przez podmiot i gwarancje rzetelnego jego wykonania;
     3. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane  
          przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Zabłudowa.
 
VIII. Realizacja zadań publicznych w 2013 r. i 2014 r.
 
W 2013 r. został ogłoszony konkurs na prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów. Na realizację tego zadania przeznaczono środki w wysokości 44.000 zł. Placówka funkcjonowała od kwietnia 2013 r. W zajęciach zorganizowanych w placówce uczestniczył dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia. Według złożonej oferty zajęcia objęły grupę min. 30 osobową.
W 2014 r. ponownie został ogłoszony konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Na realizację zadania zwiększono środki do 59.000 zł. W zajęciach zorganizowanych w placówce, uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia. Dla podopiecznych placówki zorganizowano zajęcia dydaktyczno –profilaktyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, dydaktyczno – wyrównawcze, oraz specjalistyczne tj. socjoterapia dla dzieci konsultacje pedagogiczne i poradnictwo dla rodziców.
 
 IX. Postanowienia końcowe
 
 1.Informacji w sprawie konkursu udziela Monika Hankowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego; tel.(085) 7188100, 7188122,7188189.
 2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone siedzibie urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej;Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale