KONKURS NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W 2012 ROKU


 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr VI/152/2011

Burmistrza Zabłudowa

Burmistrz Zabłudowa

Ogłasza konkurs na powierzenia wykonania zadań publicznych
z zakresu prowadzenia zajęć socjioterapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2012 r.

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.)

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie powierzenia wykonania zadań publicznych z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r .

3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek organizacyjnych wymienionych

w art. 11 ust. 3 ustawy działających na terenie Gminy Zabłudów.

II. Rodzaj zadania:

1. P rowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w okresie styczeń — czerwiec 2012 oraz wrzesień-grudzień 2012, /34 tygodni/
a szczególności:

1) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z terenu Gminy Zabłudów w 6-ciu grupach, liczba dzieci lub młodzieży w grupie — 8-12, w jednej grupie zajęcia prowadzi 2 socjoterapeutów, po 2 godz. dydaktyczne (90 min) raz w tygodniu, poza godzinami lekcyjnymi uczestników :

a/ dzieci w wieku 7-9 lat — miejsce zajęć -Zabłudów;

b/ dzieci w wieku 10-12 lat — miejsce zajęć- Zabłudów,

c/ dzieci w wieku 7-9 lat, - miejsce zajęć -Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce,

d/ dzieci w wieku lat 10-12 lat- miejsce zajęć Szkoła w Dobrzyniówce,

e/ młodzież w wieku 13-15 — miejsce zajęć Zabłudów.

2) przeprowadzenie 34 konsultacji pedagogicznych i poradnictwa rodzicom dzieci objętych

pomocą terapeutyczną po 3 godz.;

3) wyżywienie w formie podwieczorku po zajęciach;

4) wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, imprezy integracyjne;

Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia socjoterapeutyczne jest skierowanie wystawione przez pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i inne specjalistyczne placówki. Skierowanie powinno zawierać podstawowe informacje o przyczynach skierowania dziecka na zajęcia socjoterapeutyczne i sytuacji rodzinnej dziecka. Skierowanie powinno być podstawą do opracowania indywidualnego planu pracy z dzieckiem, a także bieżącego kontaktu ze szkołą macierzystą dziecka oraz rodziną. Oferta prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych powinna być spójna z GPRPA i PN na 2012 r. oraz z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2012 r. wynosi
47.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240
z późn. zm.)

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada propozycję wyboru 1 oferty Burmistrzowi Zabłudowa.
 4. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Zabłudowa.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Zabłudowa a organizacją wnioskującą.
 6. Przed zawarciem umowy oferent przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik
  do umowy.
 7. Wydatki pokrywane z dotacji:

1) wynagrodzenia socjoterapeutów, psychologów , pedagogów realizujących zajęcia

socjoterapeutyczne posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań

w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i pomocy psychospołecznej.

2) Wyżywienie w formie podwieczorku po zajęciach do 2 zł stawki żywieniowej
od dziecka.

3) Wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, imprezy integracyjne do 20% wnioskowanej

dotacji.

4) Zakup materiałów do realizacji zajęć, prowadzenia dokumentacji, zakup środków

czystości (papier, kredki, mazaki, farby, klej, taśma papierowa) do 4% wnioskowanej dotacji .

5) Obsługa finansowa zadania do 10% wnioskowanej dotacji .

9. Warunki, jakie winien spełnić podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania:

1) dysponowanie kadrą posiadającą kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii

w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej potwierdzone odpowiednimi

dyplomami, świadectwami i certyfikatami,

2) dysponowanie salą do zajęć socjoterapeutycznych, z dostępem do

sanitariatu — udokumentowane stosownym tytułem prawnym ważnym przez cały

okres realizacji zadania,

3) dysponowanie wyposażeniem obejmującym typu: stoliki, krzesła,

V. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez oferenta, w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 23 stycznia 2012 r. na godz.15.00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Zabłudowie

ul. Rynek 8; 16 - 060 Zabłudów.

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs

ofert na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu

Gminy Zabłudów w 2012 r.

3. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Druki można pobierać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 106 oraz na stronie: 

http://um-zabludow.pbip.pl/?event=informacja&id=11124

 

6. Do ofert należy dołączyć nastepujące załączniki:

a) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu :

- w przypadku stowarzyszeń i fundacjiaktualny wypis z z Krajowego Rejestru

Sądowego (tj.zgodny ze stanem prawnym i faktycznym),ważny do 3 miesięcy od daty

wystawienia;

- w przypadku pozostałych podmiotów — inny dokument właściwy dla podmiotu;

b) dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu-

dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie

posiadają informacji o osobach upowaznionych do reprezentowania podmiotu;

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za ostatni rok lub w przypadku

krótszej działalności, za okres tej działalności.;

d) sprawozdanie finansowe(bilans,rachunek zysków i strat/rachunek wyników,informacja

dodatkowa) za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności- za okres tej

działalności ( w konkursach na rok 2012 ogłoszonych do 31 marca 2012r za rok 2010,

w konkursach ogłoszonych po 31 marca 2012 r za rok 2011);

e) w przypadku projektów z udziałem partnera — umowa partnerska lub oświadczenie;

UWAGA! Załączniki w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciagania w jego imieniu zobowiązań finansowych. Jeżeli w/w osoby nie dysponują pieczatką imienną powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać pełnioną funkcję.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania ofert Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

1/ zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu.

2/ ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu

rzeczowego;

3/ możliwość realizacji zadania przez podmiot i gwarancje rzetelnego jego wykonania;

4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane

przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Zabłudowa.

VIII. Realizacja zadań publicznych w 2010 r. i 2011 r.

Gmina Zabłudów w 2010 r na zadania z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych nie ogłaszała otwartego konkursu ofert.

Koszty realizacji zadania w 2010 roku — 44 828,76 zł, przeciętna liczba uczestników — 78,w 6-ciu grupach .

W 2010 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych na rok 2011 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 52.000 zł. W zajęciach socjoterapeutycznych uczestniczyły dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia objęły grupę 72 osób z Gminy Zabłudów.

IX. Postanowienia końcowe

1.Informacji w sprawie konkursu udziela Monika Hankowska — podinspektor; tel.(085) 7188100, 7188122,7188189.

2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone siedzibie urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ;

 
Powrót
 • Cheap basketball shoes
 • Cheap jerseys
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • cheap hockey jerseys
 • air jordans for sale
 • cheap nhl jerseys
 • Cheap NFL Jerseys wholesale
 • cheap nhl jerseys
 • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
 • cheap jordans for sale