KOMUNIKAT W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH


        W dniu 31 grudnia 2011 roku kończy się kadencja obecnych ławników sądowych.
       Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał do wiadomości tut. Rady Miejskiej, że do prawidłowego funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku jest niezbędne wybranie przez Radę Miejską w Zabłudowie na kadencję 2012 — 2015, dwóch ławników dla Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania w sprawach rodzinnych.
        Stosownie do postanowień art. 162 §1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje, i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkałych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:
 posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  jest nieskazitelnego charakteru,
  ukończył 30 lat,
  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  nie przekroczył 70 lat,
  jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  posiada co najmniej wykształcenie średnie.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  duchowni,
  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  funkcjonariusze Służby Więziennej,
  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.


Tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Kandydatów na ławników sądowych należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2011roku w biurze Rady Miejskiej w Zabłudowie ul Rynek 8 pok. 203


Karty zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Rady Miejskiej pok. 203 Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, oraz na stronie BIP (


Zabłudów, 30 maja 2011r


PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

Teresa Teofilewicz

http://um-zabludow.pbip.pl).


Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale