INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE ROZBUDOWY ULIC CERKIEWNEJ I PODRZECZNEJ W ZABŁUDOWIE


AR.6740.03.9.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 02.08.2011r., na wniosek Burmistrza Zabłudowa (zmieniony w dniu 22.08.2011r. i 13.09.2011r.), wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Cerkiewnej oraz odcinka ulicy Podrzecznej w Zabłudowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod.: 374/1, 383/1, 442, 558, 387/1, 388/3, 388/4, 445/11, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów i na działce o nr geod.: 251 położonej w obrębie Zabłudów Kolonia, gm. Zabłudów.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

- budowę nawierzchni jezdni ulicy Cerkiewnej i ulicy Podrzecznej, o łącznej długości 313 m, z dostosowaniem do parametrów technicznych dla ulicy i drogi klasy D, przewidzianej do realizacji na działkach nr geod.: 374/1, 383/1, 442, 559/2, 558, 387/1, 388/3, 445/11, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów

- przebudowę wjazdów na posesje i drogi zbiorcze - na powierzchni 63 m2, przewidzianą do realizacji na działkach nr geod.: 374/1, 442, 558, 445/13, 559/2 położonych w obrębie miasta Zabłudów.

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej z wprowadzeniem wody opadowej do istniejącego cieku - rzeki Rudnia — Ф 300 mm — 301 m, z przykanalikami — Ф 200 mm — 29 m, na działkach nr geod. 374/1, 442, 383/1, 558, 388/3, 388/4 — obręb Zabłudów i nr geod. 251

obręb Zabłudów Kolonia, gm. Zabłudów.

- demontaż i budowa kabli telefonicznych na działkach nr geod. 442, 374/1, położonych w obrębie miasta Zabłudów

- regulacja istniejących studni rewizyjnych kanału sanitarnego i istniejących zaworów wodociągowych; z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb miasta Zabłudów:

nr geod. 374 na działki 374/1 i 374/2,

nr geod. 383 na działki 383/1 i 383/2,

nr geod. 387 na działki 387/1 i 387/2,

nr geod. 388/1 na działki 388/3 i 388/4,

nr geod. 445/9 na działki 445/11 i 445/12,

nr geod. 445/10 na działki 445/13 i 445/14,

Działki przewidziane do włączenia w pas dróg gminnych - ulica Cerkiewna 106890B — ulica Podrzeczna 106889 B - 374/1, 383/1, 387/1, 388/3, 445/11, 445/13.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 20.09.2011 r. do dnia 04.10.2011 r.

W terminie do dnia 18.10.2011r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 313, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.
Powrót
  • Cheap basketball shoes
  • Cheap jerseys
  • cheap nfl jerseys wholesale
  • cheap hockey jerseys
  • air jordans for sale
  • cheap nhl jerseys
  • Cheap NFL Jerseys wholesale
  • cheap nhl jerseys
  • Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping
  • cheap jordans for sale